Αστικό Δίκαιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύρια ενασχόλησή μας αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων αστικής φύσεως, πολλές φορές με διεθνή χαρακτηριστικά που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ή που αφορούν Έλληνες ομογενείς στο εξωτερικό (όπως στην Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένες πολιτείες, Καναδά κ.ο.κ.), είτε αλλοδαπούς που είτε διαμένουν στην Ελλάδα ή έχουν οικονομικές – εμπορικές – διαπροσωπικές σχέσεις με την Ελλάδα.Έτσι ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσω του γραφείου μας εκτός των άλλων να μπορεί να παρίσταται και σε αλλοδαπά δικαστήρια εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο προασπίζοντας τα συμφέροντά του, και έχοντας πλήρη ενημέρωση της πορείας της υπόθεσής του που εξελίσσεται στο εξωτερικό. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση και κυρίως η εξωδικαστική επίλυση τέτοιων διαφορών –συνήθης αποτελεσματική πρακτική επίλυσης – πολλές φορές οδηγούν στην γρηγορότερη και αποτελεσματική διευθέτηση τέτοιων θεμάτων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται κάθε πολύχρονη δικαστηριακή εμπλοκή.
Τα θέματα που συνηθέστατα επιλύουμε δικαστικά, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, είναι πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου:// Οικογενειακού δικαίου (π.χ. διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, υιοθεσία, συγγένεια)// Μισθωτικές διάφορες, διαταγές απόδοσης μίσθιου, αγωγές μείωσης ενοικίου, επαγγελματικές μισθώσεις// Κληρονομικού δικαίου (π.χ. δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, διατάξεις περί νόμιμης μοίρας, αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς)
Ο κ.Καρκαζής είναι σύμβουλος, υπεύθυνος για την Ελλάδα, του Δικτύου των Γερμανών Εθνικών Εμπειρογνωμόνων E.V.// Εμπράγματου δικαίου (π.χ. ακίνητα, διεκδικητική αγωγή, αγωγή διανομής, αναγνώριση κυριότητας, επικαρπία, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου)

// Ενοχικού δικαίου (π.χ. δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, οφειλές, μίσθωση, πώληση πράγματος, κοινωνία δικαιώματος, ίδρυση/ λύση σωματείου)

// Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

// Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου

Το γραφείο μας, με δεδομένη τη σύγχρονη ματιά του αστικού δικαίου, την άριστη γνώση των νομοθετικών αλλαγών, των τάσεων της νομολογίας και της διαδικασίας που απαιτείται για την εκάστοτε διαφορά από το δικονομικό δίκαιο, είναι σε θέση να ρυθμίσει οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ιδιώτη ως μονάδα αλλά και στην αλληλεπίδραση του με τους άλλους.
Ειδικότητα μας είναι οι διαφορές που μπορούν να ανακύψουν στις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων), στις καθημερινές συναλλακτικές σχέσεις τους και στις σχέσεις τους προς τα πράγματα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν στις σχέσεις αυτές εμπλέκονται δικαιϊκά συστήματα διαφορετικών χωρών όπως Γερμανίας, Αυστρίας, Καναδά και ΗΠΑ. Η γνώση των δικαίων αυτών των χωρών, της γλώσσας, της συναλλακτικής κουλτούρας τους αλλά και η εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) οδηγούν στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά.
Αξιοποιώντας τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το γραφείο μας είναι στη διάθεση σας προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε με ακρίβεια, να σας συνδράμουμε νομικά εκπροσωπώντας φυσικά και νομικά πρόσωπα εξωδικαστικά και δικαστικά σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό δικαιοδοσίας και να ρυθμίσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικά, σύμφωνα με τη βούληση σας, οποιασδήποτε φύσεως νομικά θέματα και υποθέσεις.

Η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες στην εποχή μας ως απόρροια τόσο της ενοποίησης της αγοράς, της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και του εργατικού δυναμικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, έχει ως συνέπεια την εμφάνιση σύνθετων έννομων σχέσεων μεταξύ ιδιωτών που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας, ήτοι στοιχεία που συνδέουν αυτές τις έννομες σχέσεις με ένα ή περισσότερα κράτη με αποτέλεσμα να δημιουργείται αμφιβολία ως προς το ποιο από τα διάφορα εσωτερικά δίκαια πρέπει να εφαρμοστεί. Η ρύθμιση των έννομων σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας πραγματώνεται με τους κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
Η πλήρης κατάρτιση και η πλούσια εμπειρία των δικηγόρων που απαρτίζουν το γραφείο μας σε θέματα που άπτονται του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, η διαρκώς επικαιροποιημένη γνώση των νομοθετικών αλλαγών και της δικαστηριακής πρακτικής εγγυάται τη νομική υποστήριξη σας σε ζητήματα τέτοιας φύσεως. Με την αξιοποίηση και της προσπάθειας που επιχειρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκφράζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, να υπάρξει μια ενιαία ουσιαστική καιδικονομική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων στα κράτη-μέλη, αναλαμβάνουμε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση, υιοθετούμε σε όφελος των εντολέων μας θετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία π.χ. στον Κανονισμό 1348/2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, στον Κανονισμό (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ( Ρώμη II ) στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και στον Κανονισμό 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.
Ιδιαίτερα στις γαμικές και οικογενειακές διαφορές ενεργούμε αποτελεσματικά για τους εντολείς μας αξιοποιώντας διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος κατάργησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό.
Τέλος, είμαστε εξειδικευμένοι στον χειρισμό υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής. (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να ενημερώνει τους εντολείς του για το τροχαίο ατύχημα, τις πρώτες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν , τις νόμιμες διεκδικήσεις, συλλέγει κάθε δυνατή πληροφορία σε τεχνικό, ιατρικό και πραγματικό επίπεδο με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή αποζημίωση στο συντομότερο δυνατό χρόνο και ανεξάρτητα από το αν το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαίτερα δε αποτελεσματική είναι η αρωγή μας σε αλλοδαπούς όπως Γερμανούς, Αυστριακούς κ.ο.κ. τουρίστες που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα κατά την διαμονή τους σε τουριστικά κυρίως μέρη της Ελλάδας, καθόσον η εμπειρία μας έχει καταδείξει πως όσο γρηγορότερα οι αλλοδαποί αυτοί αναζητούν νομική βοήθεια τόσο γρηγορότερα επιλύεται η υπόθεσή τους.
Παράλληλα, όμως, οι πολύχρονες συνεργασίες μας με ασφαλιστικές εταιρίες στο εξωτερικό και την Ελλάδα όπως για παράδειγμα την Συνεταιριστική Ασφαλιστική ΑΕΓΑ, το Επικουρικό Κεφάλαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουμε αποτελεσματικά και στην οργάνωση και την νομική υποστήριξη κάθε ασφαλιστικής εταιρίας είτε στον τομέα των ζημιών και του ασφαλιστικού κλάδου εν γένει.
Στον τομέα της πρόληψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών, τα τελευταία χρόνια, διερευνά και καταγράφει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με στόχο τον περιορισμό των θυμάτων. Παρότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες για τη μείωση των ατυχημάτων, στην Ελλάδα, δεν παύει ένα μεγάλο μέρος θανάτων και βαρύτατων τραυματισμών να προκαλείται από τροχαία ατυχήματα. Στον τομέα, λοιπόν, της αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων που μπορεί να είναι σοβαρότατες για την ζωή και την περιουσία των εμπλεκόμενων προσώπων, το γραφείο μας με την πολύχρονη πείρα των στελεχών του στην ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων και με γνώση των αλλαγών που επιφέρει και στη διαδικασία αυτή ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4335/2015, ο οποίος βρίσκεται ήδη εν ισχύ από 1.1.2016, αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση της οιασδήποτε βλάβης που έχετε υποστεί συνεπεία ενός τροχαίου ατυχήματος. Χαρακτηριστική προσφορά του γραφείου μας σε αυτόν τον τομέα δικαίου και στα θύματα αυτοκινητικών ατυχημάτων είναι ο ολοκληρωμένος χειρισμός υποθέσεων θανατηφόρων ατυχημάτων ακόμη με αμφισβητούμενη υπαιτιότητα προς όφελος των εντολέων μας στο πεδίο του αστικού και του ποινικού δικαίου.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μίσθιου και εκτέλεση αυτών, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών κ.λ.π.
Το έμπειρο και επιστημονικά εξειδικευμένο δυναμικό του γραφείου μας είναι δίπλα σας στο δικαίωμα σας να πραγματώσετε μια νόμιμη αξίωση που διατηρείτε έναντι τρίτου-οφειλέτη ξεκινώντας από τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων για τη διάγνωση της αξίωσης σας αυτής, από την έκδοση εκτελεστού τίτλου έως την αναγκαστική πραγμάτωση της αξίωσης που είναι ενσωματωμένη στον εκτελεστό τίτλο με τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών οργάνων.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004, ως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1869/2005 Κανονισμού της Επιτροπής, οι διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους της εκτέλεσης. Τα στελέχη του γραφείου μας και το δίκτυο συνεργατών που έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα και στη Γερμανία αναλαμβάνουν υποθέσεις που υπάγονται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας.
Με άριστη γνώση και συνεχή παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των τάσεων της νομολογίας, συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν για παράδειγμα, στη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει ευρωπαϊκού τίτλου εκτέλεσης (Κανονισμός 805/2004), στην έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις σε μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Κανονισμός 1896/2006) κλπ.

Σήμερα, ένα ζήτημα που απασχολεί το νομικό κόσμο αλλά και την κοινή γνώμη, είναι η σύγκρουση που συναντάται ενίοτε μεταξύ της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση που χαίρουν συνταγματικής προστασίας (άρθρα 14 και 5Α του Συντάγματος) και καλύπτονται από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ καθώς και στο απαραβίαστο της ιδιωτικότητας του ατόμου και το απόρρητο της επικοινωνίας που είναι επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένα στα άρθρα 9,9Α και 19 του Συντάγματος. Οι διαφορές που προκύπτουν σε αυτό το πεδίο είναι δισυπόστατες, με αστική και ποινική έκφραση. Το γραφείο μας έχοντας επιστημονική εξειδίκευση (θεωρία του Πλαισίου Αρχών κλπ) και με το χειρισμό μεταξύ άλλων στο πρόσφατο παρελθόν και πολύκροτης υπόθεσης με γερμανούς δημοσιογράφους, μπορεί να συμβουλεύσει και να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την προστασία της προσωπικότητας τόσου του δημοσιογράφου όσο και του προσώπου του οποίου βάλλεται η τιμή.