Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιαίτερη εμπειρία στην Γερμανία, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη πριν και μετά την ίδρυση. Συστάσεις, λύσεις (χωρίς ή με δικαστική απόφαση), τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις / μειώσεις κεφαλαίου, σύνταξη εμπορικών συμβάσεων. Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις εταιριών. Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, εκκαθάριση εταιριών. Πτώχευση εταιριών και διαδικασία εξυγίανσης. Κύριο χαρακτηριστικό η στενή και διαπροσωπική σχέση με όλα τα θέματα που προκύπτουν και που απαιτούν άμεση λύση.

Ο κ. Καρκαζής είναι σύμβουλος Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξωτερικού Εμπορίου (BWA) για την Ελλάδα.

 


Το γραφείο μας με πολυσήμαντη δραστηριοποίηση στη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών, είναι δίπλα στους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας ή θέλουν να διατηρήσουν την επένδυση – Εταιρεία στην Ελλάδα και τους συμβουλεύει ολοκληρωμένα σε σχέση με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τους πέντε βασικούς εταιρικούς τύπους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και τις μεγαλύτερου βεληνεκούς επενδύσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας της οικονομίας της χώρας μας.
Όσον αφορά στους πέντε εταιρικούς τύπους (ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) που μπορεί ένα επιχειρηματίας να αξιοποιήσει στην Ελλάδα για να ασκήσει την εμπορική του δραστηριότητα, την τελευταία πενταετία, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, έχει διαμορφωθεί ένα ευνοϊκότερο κλίμα αφού, δυνάμει του νόμου 3853/2010, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των εταιρειών, εξοικονομήθηκε χρόνος και κόστος για τις ιδρυόμενες επιχειρήσεις και διοικητικό κόστος για την δημόσια διοίκηση. Έχοντας άριστη γνώση της εξέλιξης αυτού του νομικού πλαισίου, το δυναμικό του γραφείου μας είναι σε θέση να συμβουλεύσει άρτια για τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που εμφανίζει ο κάθε εταιρικός τύπος, για τη φορολογική και λογιστική του αντιμετώπιση, συμβάλλοντας στην επιλογή του καταλληλότερου εταιρικού τύπου για το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που επιθυμείτε να ασκήσετε ή να επεκτείνετε.
Όσον αφορά στην διαδικασία ίδρυσης της κάθε εταιρείας, το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της ίδρυσης μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (onestopshops). Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών λειτουργούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και έχουν οριστεί και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που έχουν λάβει την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης» ενώ για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Μάλιστα, το γραφείο μας μπορεί να σας συμβουλεύσει ολοκληρωμένα σχετικά και με τη νέα εταιρική μορφή, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Η εταιρική αυτή μορφή έχει διεισδύσει στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία τρία έτη και επιλέγεται κατά κόρον από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες λόγω των δυνατοτήτων που εμπεριέχει (π.χ. κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού ως καταστατικού, μη σύμπραξη συμβολαιογράφου εκτός εξαιρέσεων, δημοσίευση μόνο στο (Γ.Ε.Μ.Η.), ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ). Το πιο θετικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι είναι δυνατό το κέντρο διοίκησης της να βρίσκεται σε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή σε Τρίτη χώρα.
Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας τομείς της ελληνικής οικονομίας, θετικές αλλαγές επέφερε ο Επενδυτικός Νόμος 4146/2013, ο οποίος τροποποίησε τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, και τη δημιουργία της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», του αρμόδιου φορέα για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και για την υλοποίηση της διαδικασίας «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων». Τα δύο τελευταία χρόνια, παρά ορισμένες αδυναμίες που υπήρξαν, που θα ληφθούν υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από το νέο αναπτυξιακό νόμο, ως δηλώνουν και οι αρμόδιοι κοινωνικοί φορείς, ενισχύθηκαν επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τομείς που παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον (π.χ. Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, Παραγωγή Ενέργειας, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα).
Το δυναμικό του γραφείου μας συμβουλεύει και αναλαμβάνει με βάση το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που επιθυμούν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης και των απαιτούμενων εγκρίσεων (π.χ. δημιουργία και κατάθεση πλήρους φακέλου στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης –one-stopshop-). Μετά τις οικονομικές συμφωνίες της χώρας μας (Ελληνογαλλική Διακήρυξη, επέκταση Ελληνογερμανικής εταιρικής σχέσης), πολυάριθμες επενδυτικές δυνατότητες ανοίγονται στην Ελλάδα, ως πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητες από τους επιχειρηματίες που επιθυμούν την εδραίωση επιτυχούς και στρατηγικής σημασίας επένδυσης.
Για την άσκηση εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας στο εξωτερικό
Με το δικηγορικό γραφείο μας που εδράζεται στην Κολωνία και το δίκτυο συνεργατών που διαθέτουμε στην επικράτεια της Γερμανίας, συμβουλεύουμε Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν να ασκήσουν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα σε χώρες όπως η Γερμανία, Αυστρία και η Ελβετία και αναλαμβάνουμε την διαδικασία ίδρυσης. Μετά δε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύστασης, παρέχουμε συμβουλές όσον αφορά στη σύναψη εμπορικών συμβάσεων και πλήρη (εξωδικαστική και δικαστική) αντιπροσώπευση για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές.
Το γραφείο μας, πέραν της εξειδίκευσης που διαθέτει στην ίδρυση και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων με το πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό του δυναμικό, με βαθύτατη γνώση των νομοθετικών αλλαγών και καθημερινή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, σε Ελλάδα και Γερμανία, χειρίζεται επιτυχώς με γνώμονα την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη επιχειρηματική δράση και την ασφάλεια των συναλλαγών οιασδήποτε φύσεως ζήτημα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

// Ίδρυση Πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών

// Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

// Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (ν. 3869/2010)

// Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

// Εξυγίανση επιχειρήσεων, αρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

// Ανακοπές/Αναστολές/Πλειστηριασμοί

Το εξειδικευμένο και πολύπλευρα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό του γραφείου έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες μας σε σχέση όχι μόνο με το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό και τις ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα αλλά κυρίως για σύγχρονες μορφές πίστωσης, όπως χρηματοδοτικές μισθώσεις, ομολογιακά δάνεια, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ίδρυση και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων, καλύπτοντας εν γένει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όσο και στην ενώπιον των αρμοδίων αρχών νομική καθοδήγηση αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας για τα ως άνω ζητήματα.

 

Συνολική υποστήριξη της υλοποίησης κάθε επένδυσης στο ενεργειακό τομέα με αφετηρία την έρευνα καταλληλότητας της επένδυσης σε προκαταρκτικό στάδιο και κατά το στάδιο της υλοποίησης κάθε νομική υποστήριξη στην έκδοση αδειών λειτουργίας (συλλογή εγγράφων , επίλυση θεμάτων γραφειοκρατίας, προώθηση της επένδυσης, κ.ο.κ.) έως την λειτουργία αυτής

Νόμος για ηλεκτρική ενέργεια και Νόμος για φωτοβολταϊκά

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η ενέργεια κατατάχθηκε ρητά στους τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εσωτερική αγορά και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 194 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της, επαναδιατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αφορούν στη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας , του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη διασύνδεση των διευρωπαϊκών δικτύων.
Τα τελευταία χρόνια που επιχειρείται μια προσπάθεια για ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας με την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ και με τα χαρακτηριστικά μιας χώρας πλούσιας σε ενεργειακά κοιτάσματα και δεκτικής στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιδιώκεται να προχωρήσει σε αναπροσαρμογές στη νομοθεσία της προκειμένου να γίνει ο τομέας της ενέργειας πρόσφορος για επενδύσεις.
Το είδος και μέγεθος της επένδυσης, τα απαιτούμενα κριτήρια και η διαδικασία αδειοδότησης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και για εγκατάσταση φυσικού αερίου καθιστούν απαραίτητη την βοήθεια ενός ειδικευμένου νομικά δυναμικού που διαθέτει το δικηγορικό μας γραφείο. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες για την υπόδειξη της πλέον συμφέρουσας μορφής επένδυσης αλλά και της εξασφάλισης δανειοδότησης μέσω και της ένταξης σε προγράμματα συγχρηματοδότησης της επένδυσης, όπως το ΕΣΠΑ, αποτελούν ίσως το σημαντικότερο βήμα για την υλοποίηση μιας βιώσιμης επιλογής στο χώρο της ενέργειας δεδομένης της διαρκώς εξελισσόμενης σχετικής εθνικής νομοθεσίας ενόψει της επικείμενης ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικού, της άμεσης δημιουργίας νέων υποδομών για τη μεταφορά φυσικού αερίου, σύνδεση ενεργειακού δικτύου με τα ελληνικά νησιά και διαγωνισμών για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Το γραφείο μας συμβουλεύει και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε εταιρίες που έχουν το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία και που δραστηριοποιούνται ήδη ή σκοπεύουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στον Τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα. Οι συνεργάτες μας με άριστη γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο της χώρας μας διεκπεραιώνουν επιτυχώς τη διαδικασία που απαιτείται για την ίδρυση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του Τουρισμού.
Μάλιστα, εν αναμονή του νέου αναπτυξιακού νόμου, το γραφείο μας γνωρίζοντας άριστα τις δυνατότητες που προσέφεραν, οι αναπτυξιακοί νόμοι του 2004 και του 2011, όπως τροποποιήθηκαν και με μεταγενέστερους νόμους, παρέχει πλήρη νομική αρωγή ενεργώντας τις απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση άδειας για στρατηγικής σημασίας επένδυση στον τομέα του Τουρισμού (π.χ. υποβολή αίτησης για την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα, διερεύνηση δυνατότητας λήψης τραπεζικού δανεισμού και δυνατότητας λήψης όλων των εγκρίσεων, αδειών από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών).

Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακινήτων ή στρατηγικής επένδυσης

Η ρύθμιση αφορά πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Η ελάχιστη αξία ακινήτου πρέπει να είναι 250.000 ευρώ. Η αξία των 250.000 δεν αφορά μόνο αγορά ακινήτου αλλά ή χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας.